Loading ...

FMEX简单排序挖矿机器人

Author: 小草, Date: 2019-10-23 10:01:46
Tags: Mining

策略原理

策略将会根据当前深度,自动寻找收益最大的挂单位置挂单,未被占用的位置优先,远离盘口优先。达到最大化资金利用。不同深度的挖矿效率可能相差百倍。

每隔一段时间检查仓位,如果有持仓,每次按盘口价平固定数量(需要自己设置)的仓位,直到不持仓

策略仅供学习参考,按需修改。管理仓位简单,未经长时间测试,欢迎反馈问题,不定期更新

如用于实盘,需要修改参数里的基地址

排序挖矿机器人: https://www.fmz.com/strategy/171042 挂单挖矿机器人: https://www.fmz.com/strategy/171258 交易挖矿机器人: https://www.fmz.com/strategy/171560

FMZ已支持FMEX测试网,需要更新最新的托管者,等10月25号正式网上线后会自动切换。相关问题反馈:https://www.fmz.com/bbs-topic/4476

问题和改进方向

 • 仓位管理较为简单,可自行修改。比如改为盘口挂单而不是直接吃单、累积到一定仓位再平等。
 • 挖矿系数可自行定义,如不想挂买一卖一,以及为了避免成交,向后的深度权重可以设置高一点。
 • 没有分散挂单,导致同策略的竞争。后期竞争较大时,可以改进一次挂多组订单。

排序挖矿说明

https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360037685493-FMex排序挖矿算法说明

排序挖矿全称为“挂单排序挖矿”,为了区别于已存在的“挂单挖矿”,故简称为排序挖矿。

定义每天中的每1分钟为一个排序挖矿周期,每个周期分配交易对当日排序挖矿额度的1/1440。

每个周期内,随机选取一个时间点,对该交易对买卖盘挂单情况做快照镜像,其中:

买1 按用户挂单金额占比 分配该排序挖矿周期返还额度的1/4

卖1 按用户挂单金额占比 分配该排序挖矿周期返还额度的1/4

买2到买11 这10档的挂单,按用户在每1档内的挂单金额占比 分别分配该排序挖矿周期返还额度的1/40

卖2到卖11 这10档的挂单,按用户在每1档内的挂单金额占比 分别分配该排序挖矿周期返还额度的1/40

当日某用户在某交易对的排序挖矿的总返还,为用户在该交易对每个周期排序挖矿所获FMEX返还的总和。

补充说明:

 1. 必须是当天0点(GMT+8)之后的新挂单,才有参与当日排序挖矿的资格。

 2. 被排序挖矿快照到(每分钟随机一次)的挂单,如果已经部分成交,仍然按照全部订单金额计算。

 3. 排序挖矿和现有的交易挖矿、挂单挖矿并存,分别独立返还FMEX。一个订单在满足规则的情况下将可能同时享受多种挖矿返还。


exchange.IO("base", Url) //切换基地址,方便切换实盘和模拟盘,实盘地址:https://api.fmex.com

var ordersInfo = {buyId:0, buyPrice:0, sellId:0, sellPrice:0}
var depthInfo = {asks:[], bids:[]}
var lastProfitTime = 0 //控制打印收益时间
var lastRestTime = Date.now()  //定时重置策略
var lastCoverTime = Date.now() //检查仓位并平仓

function calcDepth(depth){ //计算最佳挂单位置
  depthInfo = {asks:[], bids:[]}
  var max_asks = 0
  var max_bids = 0
  var ask_price = depth.Asks[0].Price
  var bid_price = depth.Bids[0].Price
  for(var i=0;i<11;i++){
    var fact = i==0 ? 1/4 : 1/40 //官方的挖矿系数,可按需设置,如离盘口越远越大,减少成交风险
    var my_ask_amount = depth.Asks[i].Price == ordersInfo.sellPrice ? Amount : 0 //排除掉自己订单的干扰
    var my_bid_amount = depth.Bids[i].Price == ordersInfo.buyPrice ? Amount : 0
    while(ask_price <= depth.Asks[i].Price){ //考虑到未被占用的深度位置
      var ask_amount = ask_price == depth.Asks[i].Price ? depth.Asks[i].Amount : 0
      var ratio = _N(10000*Amount*fact/Math.max(ask_amount+Amount-my_ask_amount,Amount),5) //避免因深度更新延时导致除0
      depthInfo.asks.push(['sell_'+(i+1), ask_price, ask_amount, ratio])
      if(ratio >= depthInfo.asks[max_asks][3]){max_asks = depthInfo.asks.length-1} //大于等于保证相同挖矿效率下远离盘口的优先
      ask_price += 0.5
    }
    while(bid_price >= depth.Bids[i].Price){
      var bid_amount = bid_price == depth.Bids[i].Price ? depth.Bids[i].Amount : 0
      var ratio = _N(10000*Amount*fact/Math.max(bid_amount+Amount-my_bid_amount,Amount),5)
      depthInfo.bids.push(['buy_'+(i+1), bid_price, bid_amount, ratio])
      if(ratio >= depthInfo.bids[max_bids][3]){max_bids = depthInfo.bids.length-1}
      bid_price -= 0.5
    }
  }
  return [depthInfo.asks[max_asks][1], depthInfo.bids[max_bids][1]]
}

function showTable(){
  var table = {type: 'table', title: '挂单信息', cols: ['位置', '价格', '数量', '额度占比(万分之一)'], rows: []}
  for(var i=0;i<depthInfo.asks.length;i++){
    table.rows.push(depthInfo.asks[i])
  }
  for(var i=0;i<depthInfo.bids.length;i++){
    table.rows.push(depthInfo.bids[i])
  }
  LogStatus('`' + JSON.stringify(table) + '`\n'+JSON.stringify(ordersInfo))
}

function reset(){ //重置策略,防止一些订单卡住,可能会影响其它正在运行的策略
  var orders = exchange.GetOrders()
  if(orders){
    for(var i=0;i<orders.length;i++){
      exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
    }
    ordersInfo = {buyId:0, buyPrice:0, sellId:0, sellPrice:0}
  }
}

function onexit(){ //退出后撤销订单
  reset()
}

function cover(pos,depth){
  if(pos.length>0){
    if(pos[0].Type == 0){ //平多仓,采用盘口吃单,会损失手续费,可改为盘口挂单,会增加持仓风险。
      exchange.SetDirection('sell')
      var sellId = exchange.Sell(depth.Bids[0].Price, Math.min(CoverAmount, pos[0].Amount), '平多仓')
      if(sellId){exchange.CancelOrder(sellId)} //平仓单会立即撤销
    }else{
      exchange.SetDirection('buy')
      var buyId = exchange.Buy(depth.Asks[0].Price, Math.min(CoverAmount, pos[0].Amount), '平空仓')
      if(buyId){exchange.CancelOrder(buyId)}
    }
  }
}

function main() {
  exchange.SetContractType('swap')
  exchange.SetMarginLevel(0) //全仓模式
  reset()
  while(true){
    var depth = _C(exchange.GetDepth)
    var price = calcDepth(depth)
    var sellPrice = price[0]
    var buyPrice = price[1]
    if(buyPrice != ordersInfo.buyPrice){
      var cancelId = ordersInfo.buyId
      exchange.SetDirection('buy')
      var buyId = exchange.Buy(buyPrice, Amount)
      ordersInfo.buyPrice = buyPrice
      if(buyId){ordersInfo.buyId = buyId}else{ordersInfo.buyId = 0}
      if(cancelId){exchange.CancelOrder(cancelId)} //先下单后撤单,保证始终有挂单
    }
    if(sellPrice != ordersInfo.sellPrice){
      var cancelId = ordersInfo.sellId
      exchange.SetDirection('sell')
      var sellId = exchange.Sell(sellPrice, Amount)
      ordersInfo.sellPrice = sellPrice
      if(sellId){ordersInfo.sellId = sellId}else{ordersInfo.sellId = 0}
      if(cancelId){exchange.CancelOrder(cancelId)}
    }
    if(Date.now()-lastProfitTime > ProfitTime*1000){
      lastProfitTime = Date.now()
      var account = exchange.GetAccount()
      if(account){
        LogProfit(_N(account.Info.data.BTC[0]+account.Info.data.BTC[1]+account.Info.data.BTC[2],6))
      }
    }
    if(Date.now()-lastCoverTime > CoverTime*1000){
      lastCoverTime = Date.now()
      var pos = exchange.GetPosition()
      if(pos){cover(pos,depth)}
    }
    if(Date.now()-lastRestTime > 10*60*1000){
      lastRestTime = Date.now()
      reset()
    }
    showTable()
    Sleep(Intervel*1000)
  }
}

Related

More

司马 function showTable(){ var table = {type: 'table', title: '挂单信息', cols: ['位置', '价格', '数量', '额度占比(万分之一)', '当前挂单位置'], rows: []} for(var i=depthInfo.asks.length - 1;i>=0;i--){ var data = depthInfo.asks[i]; if (data[1] == ordersInfo.sellPrice) { table.rows.push([data[0], data[1], data[2], data[3], '√ ' + data[0]]); } else { table.rows.push([data[0], data[1], data[2], data[3], '']); } } table.rows.push(['', '---分割线---', '', '', '']); // 插入一行中间行,视觉好看点 for(var i=0;i<depthInfo.bids.length;i++){ var data = depthInfo.bids[i]; if (data[1] == ordersInfo.buyPrice) { table.rows.push([data[0], data[1], data[2], data[3], '√ ' + data[0]]); } else { table.rows.push([data[0], data[1], data[2], data[3], '']); } } LogStatus('`' + JSON.stringify(table) + '`\n'+JSON.stringify(ordersInfo)) } 无聊修改log样式

saintbird 平仓部分的逻辑不是很理解,为什么取值是Math.min(CoverAmount, pos[0].Amount),而不是pos[0].Amount? 另外,平仓单立即撤销是基于什么考虑呢?谢谢。

youtiao 矿损太大了

tomjava 如果大家都挖矿的话,我怕这个策略很快就失效了。遇到极端行情,容易爆仓,然后赚的fmex还不够本金损失。

mingren1992 FMEX的 接口都是 通过 HTTPQUERY来访问的?刚从BITMEX上转过来,FMEX是否支持Exchange.IO哈?

飞扬 按盘口价格平仓容易亏损,能不能改成按持仓均价上下一档平仓?

飞扬 能增加一个设置最大持仓杠杆数量吗?测试下来一直成交,很容易爆仓。达到这个限制就提醒不再下单

小草 平仓只为了参考,需要自己写逻辑

小草 代码是用来参考的,需要自己优化

小草 只是个例子,实盘使用需要自己修改

小草 GetDepth封装的是20档,为了访问150档采用HttpQuery。交易所都支持IO

小草 自己可以改,策略只是个参考

小草 可以自己修改