Loading ...

期货做市高频交易策略

Author: John, Date: 2020-03-31 14:19:08
Tags: Market-maker

这个策略属于期货的做市策略 会对盘口价格造成影响 所以不适合大资金. 策略为研究市场行为而写, 实盘请用小资金测试.


var DO_IDLE = 0;
var DO_LONG = 1;
var DO_SHORT = 2;

var _MarginLevel = [5, 10, 20, 100][MLevel];
var _ContractType = ["week", "month", "quarter", "XBTUSD"][ContractType];
var _CurrentDirection = [DO_LONG, DO_SHORT, DO_IDLE][OpType != 2 ? OpType : WaitType];
var _isAuto = OpType == 2;
var _IsBitVC = false;
var _Is796 = false;
var _IsOKCoin = false;
var _MinAmount = 0;
var _Fee = 0.0003;

function _N(v, precision) {
  if (typeof(precision) != 'number') {
    precision = _IsOKCoin ? 3 : 2;
  }
  var d = parseFloat(v.toFixed(Math.max(10, precision + 5)));
  s = d.toString().split(".");
  if (s.length < 2 || s[1].length <= precision) {
    return d;
  }

  var b = Math.pow(10, precision);
  return Math.floor(d * b) / b;
}

function GetOrders() {
  var orders = null;
  while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
    Sleep(Interval);
  }
  return orders;
}

function CancelPendingOrders(orderType) {
  while (true) {
    var orders = GetOrders();
    var count = 0;
    if (typeof(orderType) != 'undefined') {
      for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
        if (orders[i].Type == orderType) {
          count++;
        }
      }
    } else {
      count = orders.length;
    }
    if (count == 0) {
      return;
    }

    for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
      if (typeof(orderType) == 'undefined' || (orderType == orders[j].Type)) {
        exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
        if (j < (orders.length - 1)) {
          Sleep(Interval);
        }
      }
    }
  }
}

function GetPosition(orderType) {
  var positions;
  while (!(positions = exchange.GetPosition())) {
    Sleep(Interval);
  }
  for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
    if (positions[i].ContractType == _ContractType && positions[i].Type == orderType) {
      return positions[i];
    }
  }
  return null;
}

function GetAccount() {
  var account;
  while (!(account = exchange.GetAccount())) {
    Sleep(Interval);
  }
  return account;
}

function GetLimit() {
  var ticker;
  while (!(ticker = exchange.GetTicker())) {
    Sleep(Interval);
  }
  if (IsVirtual()) {
    return {
      high: ticker.Sell + 100,
      low: ticker.Buy - 100
    };
  }
  var js = exchange.GetRawJSON();
  try {
    var obj = JSON.parse(js);
    return {
      high: parseFloat(obj.limit_highest_price),
      low: parseFloat(obj.limit_lowest_price)
    };
  } catch (e) {
    Log(e);
  }
  return null;
}

function GetDepth() {
  var depth;
  while (true) {
    depth = exchange.GetDepth();
    if (depth && depth.Asks.length > 0 && depth.Bids.length > 0 && depth.Asks[0].Price > depth.Bids[0].Price) {
      break;
    }
    Sleep(Interval);
  }
  return depth;
}

var LastOpenPrice = 0;
var LastCoverPrice = 0;
var LastHoldPrice = 0;
var LastRecord = null;
var LastEMATime = 0;

function GetDirection() {
  if (OpType != 2) {
    return _CurrentDirection;
  }
  var n = new Date().getTime();
  if ((n - LastEMATime) < (EMAInterval * 1000)) {
    return _CurrentDirection;
  }
  LastEMATime = n;

  var records = exchange.GetRecords();
  if (!records || records.length < (EMA_Slow + 3)) {
    return _CurrentDirection;
  }
  var newLast = records[records.length - 1];
  if ((!LastRecord) || (LastRecord.Time == newLast.Time && LastRecord.Close == newLast.Close)) {
    if (!LastRecord) {
      LastRecord = newLast;
    }
    return _CurrentDirection;
  }
  LastRecord = newLast;

  var emaFast = TA.EMA(records, EMA_Fast);
  var emaSlow = TA.EMA(records, EMA_Slow);
  return emaFast[emaFast.length - 1] >= emaSlow[emaSlow.length - 1] ? DO_LONG : DO_SHORT;
}

function GetPrice() {
  var buyPrice = 0;
  var buyAmount = 0;
  var sellPrice = 0;
  var sellAmount = 0;
  var depth = GetDepth();
  for (var i = 0; i < depth.Asks.length; i++) {
    sellAmount += depth.Asks[i].Amount;
    if (sellAmount >= DepthSell) {
      sellPrice = depth.Asks[i].Price;
      break;
    }
  }

  for (var i = 0; i < depth.Bids.length; i++) {
    buyAmount += depth.Bids[i].Amount;
    if (buyAmount >= DepthBuy) {
      buyPrice = depth.Bids[i].Price;
      break;
    }
  }

  var diff = MinDiff - (sellPrice - buyPrice);
  if (diff >= 0) {
    buyPrice = buyPrice - (diff / 2);
    sellPrice = sellPrice + (diff / 2);
  } else {
    buyPrice += SlidePrice;
    sellPrice -= SlidePrice;
  }
  return {
    buy: buyPrice,
    sell: sellPrice
  };
}


function updateProfit() {
  var account = GetAccount();
  if (_IsBitVC) {
    try {
      var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON());
      LogProfit(obj.dynamicRights, 'Stocks:', account.Stocks, 'FrozenStocks:', account.FrozenStocks);
    } catch (e) {
      Log(e);
    }
  } else {
    LogProfit(account.Stocks + account.FrozenStocks);
  }
}

var _prePositions = 0;

function onTick() {
  var price = GetPrice();

  if (_IsBitVC) {
    var limit = GetLimit();
    if (limit) {
      price.sell = Math.max(Math.min(price.sell, limit.high), limit.low);
      price.buy = Math.min(Math.max(price.buy, limit.low), limit.high);
    }
  }

  var openFunc = _CurrentDirection == DO_LONG ? exchange.Buy : exchange.Sell;
  var openDirection = _CurrentDirection == DO_LONG ? "buy" : "sell";
  var openTradeType = _CurrentDirection == DO_LONG ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL;

  var coverFunc = _CurrentDirection == DO_LONG ? exchange.Sell : exchange.Buy;
  var coverDirection = _CurrentDirection == DO_LONG ? "closebuy" : "closesell";
  var coverTradeType = _CurrentDirection == DO_LONG ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_SELL;

  var openPrice = _N(_CurrentDirection == DO_LONG ? price.buy : price.sell);
  var coverPrice = _N(_CurrentDirection == DO_LONG ? price.sell : price.buy);

  var op = 0;
  var isFighting = false;
  var marketCoverPrice = coverPrice;

  if (LastHoldPrice > 0 && LastCoverPrice > 0) {
    if (_CurrentDirection == DO_LONG) {
      isFighting = (LastHoldPrice - coverPrice) <= StopLoss;
      if (isFighting) {
        coverPrice = _N((LastHoldPrice * (1 + _Fee)) + StopProfit);
      } else {
        isFighting = true;
      }
    } else {
      isFighting = (coverPrice - LastHoldPrice) <= StopLoss;
      if (isFighting) {
        coverPrice = _N((LastHoldPrice * (1 - _Fee)) - StopProfit);
      }
    }
  }

  if (LastHoldPrice > 0) {
    LogStatus(_CurrentDirection == DO_LONG ? "多仓" : "空仓", isFighting ? "僵持中.." : "止损中..", "持仓均价: ", _N(LastHoldPrice), "盘口平仓价:", marketCoverPrice, isFighting ? "#0000ff" : "#ff0000");
  } else {
    LogStatus(_CurrentDirection == DO_LONG ? "做多" : "做空", "开仓价: ", openPrice, "平仓价:", marketCoverPrice, "抢盘中... #428bca");
  }

  if (openPrice != LastOpenPrice) {
    op = 1;
  }

  if (coverPrice != LastCoverPrice) {
    op = op == 0 ? 2 : 3;
  }

  if (op == 3) {
    CancelPendingOrders();
  } else if (op != 0) {
    CancelPendingOrders(op == 1 ? openTradeType : coverTradeType);
  } else {
    return;
  }

  var position = 0;

  var hold = GetPosition(openTradeType);
  if (hold) {
    position = hold.Amount;
    LastHoldPrice = hold.Price;
  } else {
    LastHoldPrice = 0;
  }

  var coverAmount = _N(Math.min(position, _IsBitVC ? (LotCover * 100) : LotCover));
  if (!_Is796) {
    coverAmount = parseInt(coverAmount);
  }
  if (_IsBitVC) {
    coverAmount = parseInt(parseInt(coverAmount / 100) * 100);
  }
  if ((op == 2 || op == 3) && (coverAmount >= _MinAmount)) {
    exchange.SetDirection(coverDirection);
    if (coverFunc(coverPrice, coverAmount, "上次平仓价格", LastCoverPrice) > 0) {
      LastCoverPrice = coverPrice;
    }
  }

  if (position == 0 && _prePositions != 0) {
    updateProfit();
    _prePositions = 0;
  }

  var d = GetDirection();
  if (_prePositions == 0) {
    _prePositions = position;
  }


  if (_isAuto) {
    if (d != _CurrentDirection) {
      if (position == 0 && GetOrders().length == 0) {
        Log(d == DO_LONG ? "开始做多" : "开始做空");
        _CurrentDirection = d;
      }
      return;
    }
  }

  var account = GetAccount();
  var canUsedStocks = account.Stocks;
  if (KeepStocksRate > 0) {
    canUsedStocks = _N(Math.max(account.Stocks - _N((position * (_IsOKCoin ? 10 : 1) / _MarginLevel / (_Is796 ? 1 : openPrice)) * KeepStocksRate), 0) / KeepStocksRate);
  }
  var openAmount = 0;
  if (_IsBitVC) {
    openAmount = parseInt(parseInt(Math.min(((canUsedStocks * _MarginLevel * (openPrice * 0.9)) / 100), Lot)) * 100);
  } else if (_IsOKCoin) {
    openAmount = parseInt(Math.min(((canUsedStocks * _MarginLevel * (openPrice * 0.9)) / 10), Lot));
  } else {
    openAmount = _N(Math.min(canUsedStocks * _MarginLevel, Lot));
  }
  if ((op == 1 || op == 3) && (openAmount >= _MinAmount)) {
    exchange.SetDirection(openDirection);
    if (openFunc(openPrice, openAmount, "上次建仓价格", LastOpenPrice) > 0) {
      LastOpenPrice = openPrice;
    }
  }
}

function onexit() {
  CancelPendingOrders();
  Log("Exit");
}

function main() {
  var eName = exchange.GetName();

  if (eName.indexOf("Futures") == -1) {
    throw "该策略为期货专用策略";
  }
  if (_IsOKCoin && _MarginLevel == 5) {
    throw "OKCoin期货只支持10倍或20倍杠杆";
  }
  if (DisableLog) {
    EnableLog(false);
  }

  _IsBitVC = eName.indexOf("BitVC") != -1;
  _Is796 = eName.indexOf("796") != -1;
  _IsOKCoin = eName.indexOf("OKCoin") != -1;

  if (_IsBitVC) {
    _MinAmount = 100;
  } else if (_IsOKCoin) {
    _MinAmount = 1;
  } else {
    _MinAmount = exchange.GetMinStock();
  }

  exchange.SetRate(1);
  Log(exchange.GetName(), GetAccount());
  CancelPendingOrders();
  LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
  EMAInterval = Math.max(EMAInterval, 1);
  if (_IsBitVC || _IsOKCoin) {
    Lot = parseInt(Math.max(1, Lot));
    LotCover = parseInt(Math.max(1, LotCover));
    if (Lot < 1 || LotCover < 1) {
      throw "手数最少为1, BitVC一手相当于100元人民币, OKCoin相当于10美金.";
    }
  }
  KeepStocksRate = parseInt(KeepStocksRate);
  Log("预留", KeepStocksRate, "倍的保证金");

  if (_IsOKCoin && ContractType == 0) {
    _ContractType = "this_week";
  }
  if (!_IsOKCoin && ContractType == 1) {
    throw "只有OKCoin期货支持月全约";
  }
  if (_Is796 && ContractType != 0) {
    throw "796只支持周合约类型";
  }
  exchange.SetContractType(_ContractType);
  exchange.SetMarginLevel(_MarginLevel);

  if (OpType == 2) {
    Log("开始收集K线信息, 请耐心等待.");
  }

  while (true) {
    if (_CurrentDirection == DO_IDLE) {
      _CurrentDirection = GetDirection();
    } else {
      onTick();
    }
    Sleep(LoopInterval * 1000);
  }
}

Related

More

firethesky 这个是最简单的价格设定策略了。估计实盘数据不好。

币圈大黑马 你这策略自己都没试过吧