Loading ...

跟单机器人【币安U本位合约多账号全币种】V1.0

Author: 夏天不打你, Date: 2021-09-24 07:45:49
Tags:

功能说明: 1、支持币安U本位合约全部币种 2、支持多个跟单账号同时跟单 3、支持的跟单类型包括:市价单、限价单、止盈止损、仓位止盈止损 4、支持跟单账号数据本地保存和恢复 5、支持U本位合约资产自动划转到现货账户 6、支持自定义不同跟单账户设置不同的跟单数量 7、支持手动平仓和撤单

参数说明: 程序运行周期:单位毫秒,根据跟单账号数量自行调整,只要IP访问次数不受限制即可 杠杆倍数:默认的杠杆倍数,只有在杠杆跟随没勾的时候生效 杠杆跟随:将会跟随主账号的杠杆倍数进行下单 下单数量(默认):默认的下单数量,多个跟单账号用英文逗号分开,仅在下单张数跟随没有勾选的时候生效 下单张数百分比%:跟单账号实际的下单数量是主账号下单数量的百分之多少。多个跟单账号用英文逗号分割。 最大跟单时间间隔(秒):但主账号的持仓或者挂单更新时间超过这个时间,将不会跟单。 使用自动划转:勾上之后,将会开启U本位合约自动划转到现货账户的功能。 当资产大于* U时自动移出100U:当U本位合约的资产大于该设定值时候,会自动划转100U到现货账号。/*
跟单机器人【币安U本位合约多账号全币种】V1.0
Version: 1.0
Author: summer
Date: 2021.9.24

注意事项:
1、仅支持币安U本位合约
2、添加的交易所标签不要重复,避免本地数据读写出错
3、主账号只能放在第一个交易所,跟单账号从第二个交易所开始
4、止盈止损限价单默认转化为市价单
*/


// 策略参数变量
var _Interval = Interval;                          // 程序运行周期
var _MarginLevel = MarginLevel;                       // 默认杠杆倍数
var _FollowMarginLevel = FollowMarginLevel;                 // 杠杆跟随
var _OrderSize = [];                            // 默认下单张数
var _FollowOrderSize = FollowOrderSize;                   // 下单张数跟随
var _FollowOrderSizePercent = [];                      // 下单张数百分比
var _MaxFollowInterval = MaxFollowInterval;                 // 最大跟单时间间隔(秒)
var _UseAutoTransfer = UseAutoTransfer;                   // 使用自动划转
var _AccountMaxBalance = [];                        // 当前资产大于*U时自动移出100U

// 相对固定变量
var _MinimOrderSize = 0.0001;                        // 最小下单数量
var _MinimOrderCash = 5;                          // 最小下单金额 5USDT

// 统计变量
var _UserStartTime = [];
var _InitAsset = [];
var _ProfitLocal = [];
var _TakeProfitCount = [];
var _TradeCount = [];
var _TransferAmount = [];
var StrategyRunTimeStampString = "strategy_run_time";
var _StrategyDatas = { start_run_timestamp: 0, others: "" };
var _UserDatas = [];

// 策略变量
var _Positions = [];
var _PendingOrders = [];
var _CurrentAssets = [];
var _Accounts = [];
var _BinanceExchangeInfo = null;
var _EnableLogPrint = false;


// 保存程序起始运行时间 秒级时间戳
function saveStrategyRunTime() {
  var local_data_strategy_run_time = _G(StrategyRunTimeStampString);

  if (local_data_strategy_run_time == null) {
    _StrategyDatas.start_run_timestamp = Unix();
    _G(StrategyRunTimeStampString, _StrategyDatas.start_run_timestamp);
  }
  else {
    _StrategyDatas.start_run_timestamp = local_data_strategy_run_time;
  }
}

// 计算两个时间戳之间的天数,参数是秒级时间戳
function getDaysFromTimeStamp(start_time, end_time) {
  if (end_time < start_time)
    return 0;

  return Math.trunc((end_time - start_time) / (60 * 60 * 24));
}

// 保存所有账号的数据到本地
function saveUserDatasLocal() {
  // 保存数据之前,先把UserData数据清零
  _UserDatas = [];
  for (var i = 0; i < exchanges.length - 1; i++) {
    _UserDatas.push({
      start_time: _UserStartTime[i],
      init_assets: _InitAsset[i],
      profit_local: _ProfitLocal[i],
      take_profit_count: _TakeProfitCount[i],
      trade_count: _TradeCount[i],
      transfer_amount: _TransferAmount[i]
    });
    // 存储到本地
    _G(exchanges[i + 1].GetLabel(), _UserDatas[i]);
  }
  Log("已把所有数据保存到本地.");
}

// 读取用户本地数据,程序启动时候运行一次
function readUserDataLocal() {
  for (var i = 1; i < exchanges.length; i++) {
    var user_data = _G(exchanges[i].GetLabel());
    if (user_data == null) {
      var total_equity = null;
      var account = null;
      [total_equity, account] = getTotalEquityBinance(i);
      if (total_equity == null) {
        throw "账户权益获取失败,请重新尝试!";
      }
      _UserDatas[i - 1] = {
        start_time: Unix(),
        init_assets: total_equity,
        profit_local: 0,
        take_profit_count: 0,
        trade_count: 0,
        transfer_amount: 0
      };
    } else {
      _UserDatas[i - 1] = user_data;
    }
  }
}

// 清除用户本地数据,交互按钮点击运行
function clearUserDataLocal(num) {
  if (num == -1) {
    for (var i = 1; i < exchanges.length; i++) {
      _G(exchanges[i].GetLabel(), null);
    }
    Log("已清除所有账号的本地数据.");
  } else {
    _G(exchanges[num].GetLabel(), null);
  }
  Log(exchanges[num].GetLabel(), ":已清除本地数据.");
}

// 获取当前时间,单位:毫秒
function getCurrentTime() {
  return UnixNano() / 1000000;
}

// 获取账户总权益
function getTotalEquityBinance(num) {
  var total_equity = null;
  var ret = _C(exchanges[num].GetAccount);
  if (ret) {
    try {
      total_equity = parseFloat(ret.Info.totalWalletBalance);
    } catch (e) {
      Log(exchanges[num].GetLabel(), ": 获取账户总权益失败!");
      return null;
    }
  }
  // Log("总资产:", total_equity);
  return [total_equity, ret];
}

// 收益统计
function calculateProfit(num) {
  // 重新获取一下账户资产
  [_CurrentAssets[num], _Accounts[num]] = getTotalEquityBinance(num);
  // 当前总收益 - 上一次总收益 = 本次的收益
  var current_profit = (_CurrentAssets[num] + _TransferAmount[num - 1] - _InitAsset[num - 1]) - _ProfitLocal[num - 1];
  _ProfitLocal[num - 1] += current_profit;
  // 统计胜率
  if (current_profit > 0)
    _TakeProfitCount[num - 1]++;
  _TradeCount[num - 1]++;
  // 打印收益和保存数据
  Log(exchanges[num].GetLabel(), ":本次收益:", _N(current_profit, 2), ", 总收益:", _N(_ProfitLocal[num - 1], 2), ", 总交易次数:", _TradeCount[num - 1],
    ", 盈利次数:", _TakeProfitCount[num - 1], ", 胜率:", _N(_TakeProfitCount[num - 1] / _TradeCount[num - 1] * 100, 2), "%");
  if (num == 1) {   // 只绘制第一个跟单账号的收益曲线
    LogProfit(_ProfitLocal[num - 1], "&");
  }
  if (num == (exchanges.length - 1)) {  // 只有当最后一个账号平仓之后,才保存所有数据到本地
    saveUserDatasLocal();
  }
}

// 自动移出
function autoTransfer(num, current_asset, amount) {
  if (num <= 0) {
    return;
  }
  if (_UseAutoTransfer) {
    if (current_asset > _AccountMaxBalance) {
      if (transferToMain(num, amount)) {
        _TransferAmount[num - 1] += amount;
      }
    }
  }
}

// 从U本位合约钱包向现货钱包划转指定数量的USDT
function transferToMain(num, amount){
  var time = UnixNano() / 1000000;
  var param = "type=UMFUTURE_MAIN" + "&asset=USDT" + "&amount=" + amount.toString() + "&timestamp=" + time.toString();
  exchanges[num].SetBase('https://api.binance.com');
  var ret = exchanges[num].IO("api", "POST", "/sapi/v1/asset/transfer", param);
  exchanges[num].SetBase('https://fapi.binance.com');
  if (ret) {
    Log(exchanges[num].GetLabel(), ": 已从U本位钱包向现货钱包划转: ", amount, " USDT");
    return true;
  } else {
    Log(exchanges[num].GetLabel(), ": 资金划转失败");
    return false;
  }
}

// 交易函数
function directTrade(num, distance, price, amount) {
  var tradeFunc = null;

  if (distance == "buy") {
    tradeFunc = exchanges[num].Buy;
  } else if (distance == "sell") {
    tradeFunc = exchanges[num].Sell;
  } else if (distance == "closebuy") {
    tradeFunc = exchanges[num].Sell;
  } else {
    tradeFunc = exchanges[num].Buy;
  }

  exchanges[num].SetDirection(distance);
  return tradeFunc(price, amount);
}

function openLong(num, price, amount) {
  return directTrade(num, "buy", price, amount);
}

function openShort(num, price, amount) {
  return directTrade(num, "sell", price, amount);
}

function coverLong(num, price, amount) {
  directTrade(num, "closebuy", price, amount)
  return true;
}

function coverShort(num, price, amount) {
  directTrade(num, "closesell", price, amount);
  return true;
}

// 挂多单止损
function longStopLoss(num, symbol, price, size) {
  var time = UnixNano() / 1000000;
  var param = null;
  // var param = "symbol=" + symbol + "&quantity=" + size.toString() + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=SELL" + "&type=STOP_MARKET" + "&timestamp=" + time.toString();              // 单向持仓
  if (size != 0) {
    param = "symbol=" + symbol + "&quantity=" + size.toString() + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=SELL" + "&type=STOP_MARKET" + "&positionSide=LONG" + "&timestamp=" + time.toString();    // 双向持仓
  } else {
    param = "symbol=" + symbol + "&closePosition=true" + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=SELL" + "&type=STOP_MARKET" + "&positionSide=LONG" + "&timestamp=" + time.toString();        // 仓位止盈止损
  }
  var ret = exchanges[num].IO("api", "POST", "/fapi/v1/order", param);
  Log(exchanges[num].GetLabel(), ": 挂多单止损:", ret);
  return true;
}

// 挂多单止盈
function longTakeProfit(num, symbol, price, size) {
  var time = UnixNano() / 1000000;
  var param = null;
  if (size != 0) {
    param = "symbol=" + symbol + "&quantity=" + size.toString() + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=SELL" + "&type=TAKE_PROFIT_MARKET" + "&positionSide=LONG" + "&timestamp=" + time.toString();    // 双向持仓
  } else {
    param = "symbol=" + symbol + "&closePosition=true" + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=SELL" + "&type=TAKE_PROFIT_MARKET" + "&positionSide=LONG" + "&timestamp=" + time.toString();        // 仓位止盈止损
  }
  var ret = exchanges[num].IO("api", "POST", "/fapi/v1/order", param);
  Log(exchanges[num].GetLabel(), ": 挂多单止盈:", ret);
  return true;
}

// 挂空单止损
function shortStopLoss(num, symbol, price, size) {
  var time = UnixNano() / 1000000;
  var param = null;
  // var param = "symbol=" + symbol + "&quantity=" + size.toString() + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=BUY" + "&type=STOP_MARKET" + "&timestamp=" + time.toString();             // 单向持仓  
  if (size != 0) {   
    param = "symbol=" + symbol + "&quantity=" + size.toString() + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=BUY" + "&type=STOP_MARKET" + "&positionSide=SHORT" + "&timestamp=" + time.toString();   // 双向持仓
  } else {
    param = "symbol=" + symbol + "&closePosition=true" + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=BUY" + "&type=STOP_MARKET" + "&positionSide=SHORT" + "&timestamp=" + time.toString();       // 仓位止盈止损
  }
  var ret = exchanges[num].IO("api", "POST", "/fapi/v1/order", param);
  Log(exchanges[num].GetLabel(), ": 挂空单止损:", ret);
  return true;
}

// 挂空单止盈
function shortTakeProfit(num, symbol, price, size) {
  var time = UnixNano() / 1000000;
  var param = null;
  if (size != 0) {   
    param = "symbol=" + symbol + "&quantity=" + size.toString() + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=BUY" + "&type=TAKE_PROFIT_MARKET" + "&positionSide=SHORT" + "&timestamp=" + time.toString();   // 双向持仓
  } else {
    param = "symbol=" + symbol + "&closePosition=true" + "&stopPrice=" + price.toString() + "&side=BUY" + "&type=TAKE_PROFIT_MARKET" + "&positionSide=SHORT" + "&timestamp=" + time.toString();       // 仓位止盈止损
  }
  var ret = exchanges[num].IO("api", "POST", "/fapi/v1/order", param);
  Log(exchanges[num].GetLabel(), ": 挂空单止盈:", ret);
  return true;
}

// 是否有多单
function isHadLongPosition(position) {
  var position_size = 0;

  if (position) {
    if (position.length >= 1 && position[0].Type == PD_LONG && position[0].Amount > 0) {
      position_size = position[0].Amount;
    } else if (position.length == 2 && position[1].Type == PD_LONG && position[1].Amount > 0) {
      position_size = position[1].Amount;
    }
  }

  return position_size;
}

// 是否有空单
function isHadShortPosition(position) {
  var position_size = 0;

  if (position) {
    if (position.length >= 1 && position[0].Type == PD_SHORT && position[0].Amount > 0) {
      position_size = position[0].Amount;
    } else if (position.length == 2 && position[1].Type == PD_SHORT && position[1].Amount > 0) {
      position_size = position[1].Amount;
    }
  }

  return position_size;
}

// 从持仓列表中获取特定币种的持仓
function getPositionBySymbol(positions, symbol) {
  var index = -1;

  if (positions && positions.length > 0) {
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
      if (positions[i][0].Symbol == symbol) {
        index = i;
        break;
      }
    }
  }

  return index == -1 ? null : positions[index];
}

// 获取所有持仓列表
function getAllPositionFromBinance(num) {
  var ret = exchanges[num].IO("api", "GET", "/fapi/v2/account");
  var positions = [];
  var i = 0;

  if (!ret || !ret.positions) {
    return null;
  }
  // 获取所有持仓
  for (i = 0; i < ret.positions.length; i++) {
    if (ret.positions[i].positionAmt != 0 && ret.positions[i].symbol.endsWith("USDT")) {
      positions.push([{
        Symbol: ret.positions[i].symbol.substring(0, ret.positions[i].symbol.lastIndexOf("USDT")) + "_USDT",
        Amount: Number(Math.abs(ret.positions[i].positionAmt)),
        FrozenAmount: 0,
        Price: Number(ret.positions[i].entryPrice),
        Profit: Number(ret.positions[i].unrealizedProfit),
        Type: ret.positions[i].positionAmt < 0 ? PD_SHORT : PD_LONG,
        ContractType: "swap",
        Margin: Number(ret.positions[i].positionInitialMargin),
        LevelRate: Number(ret.positions[i].leverage),
        UpdateTime: ret.positions[i].updateTime
      }]);
    }
  }
  // 合并相同币种的持仓(同一币种,多空双向持仓)
  if (positions.length >= 2) {
    for (i = 0; i < positions.length; i++) {
      for (var j = i + 1; j < positions.length; j++) {
        if (positions[i][0].Symbol == positions[j][0].Symbol) {
          positions[i].push(JSON.parse(JSON.stringify(positions[j][0])));
          positions.splice(j, 1);           // 删除相同币种
          break;
        }
      }
    }
  }

  return positions;
}

// 从跟单账号中寻找相同的挂单
function getTheSamePendigOrdersFromFollowOrders(symbol, type, price, stop_price, amount, follow_pending_orders) {
  var pending_order = [];

  if (follow_pending_orders && follow_pending_orders.length > 0) {
    for (var i = 0; i < follow_pending_orders.length; i++) {
      if (follow_pending_orders[i].Symbol == symbol && follow_pending_orders[i].Type == type
        && follow_pending_orders[i].Price == price && follow_pending_orders[i].StopPrice == stop_price && follow_pending_orders[i].Amount == amount) {
        pending_order.push(follow_pending_orders[i]);
      }
    }
  }

  return pending_order;
}

// 从主账号中寻找相同的挂单
function getTheSamePendigOrdersFromMainOrders(num, symbol, type, price, stop_price, amount, main_pending_orders) {
  var pending_order = [];
  var main_type = 0;
  var main_price = 0;
  var main_stop_price = 0;
  var main_amount = 0;

  if (main_pending_orders && main_pending_orders.length > 0) {
    for (var i = 0; i < main_pending_orders.length; i++) {
      [main_type, main_price, main_stop_price, main_amount] = getMainPendingOrdersInfo(num, main_pending_orders[i]);
      if (main_type == 0) {
        continue;    // 挂单类型没有正确识别,跳过
      }
      if (main_pending_orders[i].Symbol == symbol && main_pending_orders[i].Type == type
        && main_price == price && main_stop_price == stop_price && main_amount == amount) {
        pending_order.push(main_pending_orders[i]);
      }
    }
  }

  return pending_order;
}

// 获取所有挂单
function getAllPendingOrders(num) {
  var ret = exchanges[num].IO("api", "GET", "/fapi/v1/openOrders");
  var pending_orders = [];

  if (!ret || ret.length <= 0) {
    return null;
  }

  for (var i = 0; i < ret.length; i++) {
    var type = "";
    if (ret[i].stopPrice == "0") {
      if (ret[i].positionSide == "LONG") {
        type = ret[i].side == "BUY" ? "限价开多" : "限价平多";
      } else if (ret[i].positionSide == "SHORT") {
        type = ret[i].side == "SELL" ? "限价开空" : "限价平空";
      } else {
        type = "挂单类型错误";
      }
    } else {
      if (ret[i].origType == "TAKE_PROFIT_MARKET" || ret[i].origType == "TAKE_PROFIT") {
        if (ret[i].closePosition) {
          type = ret[i].positionSide == "LONG" ? "多单仓位止盈" : "空单仓位止盈";
        } else {
          type = ret[i].positionSide == "LONG" ? "多单止盈" : "空单止盈";
        }
      } else if (ret[i].origType == "STOP_MARKET" || ret[i].origType == "STOP") {
        if (ret[i].closePosition) {
          type = ret[i].positionSide == "LONG" ? "多单仓位止损" : "空单仓位止损";
        } else {
          type = ret[i].positionSide == "LONG" ? "多单止损" : "空单止损";
        }
      } else {
        type = "挂单类型错误";
      }
    }
    pending_orders.push({
      OrderId: ret[i].orderId,
      Symbol: ret[i].symbol.substring(0, ret[i].symbol.lastIndexOf("USDT")) + "_USDT",
      Price: Number(ret[i].price),
      Amount: Number(ret[i].origQty),
      DealAmount: Number(ret[i].executedQty),
      Type: type,
      StopPrice: Number(ret[i].stopPrice),
      Time: ret[i].time,
    });
  }

  return pending_orders;
}

// 根据主账号挂单,重新计算下单类型、价格、止损价格和数量
function getMainPendingOrdersInfo(num, main_pending_order) {
  var order_type = 0;
  var order_size = main_pending_order.Amount * _FollowOrderSizePercent[num - 1];
  
  if (main_pending_order.Type == "限价开多") {
    order_type = 1;
  } else if (main_pending_order.Type == "限价开空") {
    order_type = 2;
  } else if (main_pending_order.Type == "限价平多") {
    order_type = 3;
  } else if (main_pending_order.Type == "限价平空") {
    order_type = 4;
  } else if (main_pending_order.Type == "多单止损" || main_pending_order.Type == "多单仓位止损") {
    order_type = 5;
    order_size = main_pending_order.Type == "多单仓位止损" ? 0 : order_size;
  } else if (main_pending_order.Type == "空单止损" || main_pending_order.Type == "空单仓位止损") {
    order_type = 6;
    order_size = main_pending_order.Type == "空单仓位止损" ? 0 : order_size;
  } else if (main_pending_order.Type == "多单止盈" || main_pending_order.Type == "多单仓位止盈") {
    order_type = 7;
    order_size = main_pending_order.Type == "多单仓位止盈" ? 0 : order_size;
  } else if (main_pending_order.Type == "空单止盈" || main_pending_order.Type == "空单仓位止盈") {
    order_type = 8;
    order_size = main_pending_order.Type == "空单仓位止盈" ? 0 : order_size;
  } else {
    Log("挂单类型识别有误.");
  }

  var price_precision = 2;
  var amount_precision = 2;
  [price_precision, amount_precision] = getOrderPrecisionFromBinance(main_pending_order.Symbol);

  return [order_type, _N(main_pending_order.Price, price_precision), _N(main_pending_order.StopPrice, price_precision), _N(order_size, amount_precision)];
}

// 手动平仓
function closePositionByIndex(i, j, k) {
  if (i <= 0) {
    return;   // 避免出错对主账号进行平仓
  }
  exchanges[i].SetCurrency(_Positions[i][j][k].Symbol);
  var price_precision = 2;
  var amount_precision = 0;
  [price_precision, amount_precision] = getOrderPrecisionFromBinance(_Positions[i][j][k].Symbol);
  exchanges[i].SetPrecision(price_precision, amount_precision);
  if (_Positions[i][j][k].Type == PD_LONG) {
    coverLong(i, -1, _Positions[i][j][k].Amount);
    Log(exchanges[i].GetLabel(), ":", _Positions[i][j][k].Symbol, ":手动平多单.");
  } else {
    coverShort(i, -1, _Positions[i][j][k].Amount);
    Log(exchanges[i].GetLabel(), ":", _Positions[i][j][k].Symbol, ":手动平空单.");
  }
  calculateProfit(i);
}

// 手动撤单
function cancelOrderByIndex(i, j) {
  if (i > 0) {
    Log(exchanges[i].GetLabel(), ":", _PendingOrders[i][j].Symbol, ":手动撤单");
    exchanges[i].SetCurrency(_PendingOrders[i][j].Symbol);
    exchanges[i].CancelOrder(_PendingOrders[i][j].OrderId, _PendingOrders[i][j]);
  }
}

// 修正币安个别币种返回的价格精度有误
function fixedTheErrorPricePrecision(symbol, price_precision, amount_precision) {
  var real_price_precision = price_precision;
  var real_amount_precison = amount_precision;

  if (symbol == "SOL_USDT" || symbol == "SRM_USDT") {
    real_price_precision = 3;
    real_amount_precison = 0;
  } else if (symbol == "ADA_USDT") {
    real_price_precision = 4;
    real_amount_precison = 0;
  }

  return [real_price_precision, real_amount_precison];
}

// 获取币安的交易信息,保存到本地,策略启动时候运行一次
function getBinanceExchangeInfo() {
  var ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/exchangeInfo");

  if (!ret || !ret.symbols || ret.symbols.length == 0) {
    throw "币安的交易信息获取失败!";
  }

  _BinanceExchangeInfo = ret;
}

// 获取币安下单价格和数量的精度
function getOrderPrecisionFromBinance(symbol) {
  var symbol_param = symbol.replace("_", "");
  // var ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/exchangeInfo");
  var ret = _BinanceExchangeInfo;
  var amount_precision = 2;
  var price_precision = 2;

  for (i = 0; i < ret.symbols.length; i++) {
    if (ret.symbols[i].symbol == symbol_param) {
      price_precision = ret.symbols[i].pricePrecision;
      amount_precision = ret.symbols[i].quantityPrecision;
      break;
    }
  }
  [price_precision, amount_precision] = fixedTheErrorPricePrecision(symbol, price_precision, amount_precision);

  return [price_precision, amount_precision];
}

// 获取一个币种(双向)持仓下的同向持仓的下标
function getPositionIndexByType(type, position) {
  var position_index = -1;
  if (position) {
    for (var i = 0; i < position.length; i++) {
      if (position[i].Type == type) {
        position_index = i;
        break;
      }
    }
  }
  return position_index;
}

// 检查下单金额是否满足下单
function checkNotionalAndBalance(num, price, size, level_rate) {
  var real_price = price == -1 ? _C(exchanges[num].GetTicker).Last : price;
  var notional = real_price * size;
  var margin_needed = notional / level_rate;

  if (_Accounts[num].Balance < margin_needed) {
    if (_EnableLogPrint)
      Log(exchanges[num].GetLabel(), ":保证金余额不足,无法下单。");
    return false;
  } else if (notional < _MinimOrderCash) {
    if (_EnableLogPrint)
      Log(exchanges[num].GetLabel(), ":下单金额小于最小下单金额,无法下单。");
    return false;
  }

  return true;
}

// 计算最终的下单价格和数量
function getRealOrderPriceAndOrderSize(num, symbol, type, price, size, position) {
  var real_order_size = _FollowOrderSize ? size : _OrderSize[num - 1];
  var position_size = 0;

  switch (type) {
    case 3:   // 平多
    case 5:   // 多单止损
    case 7:   // 多单止盈
      position_size = isHadLongPosition(position);
      real_order_size = (real_order_size > position_size) ? position_size : real_order_size;
      break;
    case 4:   // 平空
    case 6:   // 空单止损
    case 8:   // 空单止盈
      position_size = isHadShortPosition(position);
      real_order_size = (real_order_size > position_size) ? position_size : real_order_size;
      break;
    default:
      break;
  }

  // 设置下单价格和数量精度
  var price_precision = 2;
  var amount_precision = 0;
  [price_precision, amount_precision] = getOrderPrecisionFromBinance(symbol);
  exchanges[num].SetPrecision(price_precision, amount_precision);
  real_order_size = real_order_size < _MinimOrderSize ? 0 : real_order_size;

  return [_N(price, price_precision), _N(real_order_size, amount_precision), position_size];
}

// 下单
function trade(num, symbol, type, level_rate, price, size, position) {
  var real_level_rate = _FollowMarginLevel ? level_rate : _MarginLevel;
  exchanges[num].SetCurrency(symbol);
  if (real_level_rate != -1) {
    exchanges[num].SetMarginLevel(real_level_rate);
  }

  var real_order_price = 0;
  var real_order_size = 0;
  var position_size = 0;
  [real_order_price, real_order_size, position_size] = getRealOrderPriceAndOrderSize(num, symbol, type, price, size, position);
  var symbol_param = symbol.replace("_", "");
  if (_EnableLogPrint)
    Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, " real_order_price = ", real_order_price, " real_order_size = ", real_order_size, "real_level_rate = ", real_level_rate, "position_size = ", position_size, "#FF1CAE");

  switch (type) {
    case 1:   // 开多
      if (real_order_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, ":下单数量为0,不下单。");
        break;
      }
      if (!checkNotionalAndBalance(num, price, real_order_size, real_level_rate)) {
        break;
      }
      openLong(num, real_order_price, real_order_size);
      Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "开多:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      break;
    case 2:   // 开空
      if (real_order_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, ":下单数量为0,不下单。");
        break;
      }
      if (!checkNotionalAndBalance(num, price, real_order_size, real_level_rate)) {
        break;
      }
      openShort(num, real_order_price, real_order_size);
      Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "开空:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      break;
    case 3:   // 平多
      if (real_order_size == 0 || position_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, ":没有多单持仓,不做平仓。");
        break;
      }
      if (coverLong(num, real_order_price, real_order_size)) {
        calculateProfit(num);
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "平多:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      }
      break;
    case 4:   // 平空
      if (real_order_size == 0 || position_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, ":没有空单持仓,不做平仓。");
        break;
      }
      if (coverShort(num, real_order_price, real_order_size)) {
        calculateProfit(num);
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "平空:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      }
      break;
    case 5:   // 挂多单止损
      if (position_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "没有持仓,不挂多单止损。");
        break;
      }
      if (longStopLoss(num, symbol_param, real_order_price, real_order_size)) {
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "挂多单止损:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      }
      break;
    case 6:   // 挂空单止损
      if (position_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "没有持仓,不挂空单止损。");
        break;
      }
      if (shortStopLoss(num, symbol_param, real_order_price, real_order_size)) {
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "挂空单止损:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      }
      break;
    case 7:   // 挂多单止盈
      if (position_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "没有持仓,不挂多单止盈。");
        break;
      }
      if (longTakeProfit(num, symbol_param, real_order_price, real_order_size)) {
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "挂多单止盈:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      }
      break;
    case 8:   // 挂空单止盈
      if (position_size == 0) {
        if (_EnableLogPrint)
          Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "没有持仓,不挂空单止盈.");
        break;
      }
      if (shortTakeProfit(num, symbol_param, real_order_price, real_order_size)) {
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, "挂空单止盈:", real_order_price, " 数量:", real_order_size);
      }
      break;
    default:
      if (_EnableLogPrint)
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", symbol, " trade:下单类型有误!", "@");
      break;
  }
}

// 持仓跟随
function followPositions(num, main_positions, follow_positions) {
  var i = 0;
  var j = 0;
  var found_position = null;
  var order_size = 0;
  var order_type = 0;
  var is_ordered = false;
  var position_index = -1;
  var current_time = getCurrentTime();

  // 首次开仓(市价单)、加减仓(市价单)
  for (i = 0; main_positions && i < main_positions.length; i++) {
    found_position = getPositionBySymbol(follow_positions, main_positions[i][0].Symbol);
    // 跟单账号没有该币种的持仓,开仓
    // 跟单账号有该币种的持仓,但是没有持仓方向一致的仓位,需要开仓
    is_ordered = false;
    for (j = 0; main_positions[i] && j < main_positions[i].length; j++) {
      if (getPositionIndexByType(main_positions[i][j].Type, found_position) == -1) {
        // 先判断持仓的更新时间,如果持仓更新时间已经超过最大跟单间隔,则不跟单
        if ((current_time - main_positions[i][j].UpdateTime) / 1000 > _MaxFollowInterval) {
          continue;
        }
        order_size = main_positions[i][j].Amount * _FollowOrderSizePercent[num - 1];    // 根据跟单百分比计算出实际下单张数
        trade(num, main_positions[i][j].Symbol, main_positions[i][j].Type == PD_LONG ? 1 : 2, main_positions[i][j].LevelRate,
          -1, order_size, found_position);
        is_ordered = true;
      }
    }
    if (is_ordered) {
      continue;  // 在同一周期同一个币种,不要同时开仓和加减仓
    }
    if (found_position) {
      // 跟单账号有该币种的持仓,且方向一致,加减仓
      for (j = 0; main_positions[i] && j < main_positions[i].length; j++) {
        // 先判断持仓的更新时间,如果持仓更新时间已经超过最大跟单间隔,则不跟单
        if ((current_time - main_positions[i][j].UpdateTime) / 1000 > _MaxFollowInterval) {
          continue;
        }
        position_index = getPositionIndexByType(main_positions[i][j].Type, found_position);
        order_size = main_positions[i][j].Amount * _FollowOrderSizePercent[num - 1] - found_position[position_index].Amount;
        if (Math.abs(order_size) < _MinimOrderSize) {  // 小于最小下单数量,不下单
          continue;
        }
        order_type = order_size > 0 ? (main_positions[i][j].Type == PD_LONG ? 1 : 2) : (main_positions[i][j].Type == PD_LONG ? 3 : 4); // 根据持仓数量来判断是加仓还是减仓
        trade(num, main_positions[i][j].Symbol, order_type, main_positions[i][j].LevelRate, -1, Math.abs(order_size), found_position);
      }
    }
  }
  // 平仓(市价单)
  for (i = 0; follow_positions && i < follow_positions.length; i++) {
    found_position = getPositionBySymbol(main_positions, follow_positions[i][0].Symbol);
    // 主账号没有该币种的持仓,平仓
    // 主账号有该币种的持仓,但是持仓方向不一致,平仓
    for (j = 0; follow_positions[i] && j < follow_positions[i].length; j++) {
      if (getPositionIndexByType(follow_positions[i][j].Type, found_position) == -1) {
        trade(num, follow_positions[i][j].Symbol, follow_positions[i][j].Type == PD_LONG ? 3 : 4, follow_positions[i][j].LevelRate,
          -1, follow_positions[i][j].Amount, follow_positions[i]);
      }
    }
  }
}

// 挂单跟随
function followPendingOrders(num, main_pending_orders, follow_pending_orders, follow_positions) {
  var i = 0;
  var order_size = 0;
  var order_type = 0;
  var order_price = 0;
  var stop_price = 0;
  var found_pending_order = null;
  var found_position = null;
  var current_time = getCurrentTime();

  // 挂单
  for (i = 0; main_pending_orders && i < main_pending_orders.length; i++) {
    // 先判断挂单时间,如果挂单时间已经超过最大跟单间隔,则不跟单
    if ((current_time - main_pending_orders[i].Time) / 1000 > _MaxFollowInterval) {
      continue;
    }
    // 接着把主账号中的挂单类型、价格、止损价格和数量,根据跟单百分重新计算,并格式价格和数量的精度
    [order_type, order_price, stop_price, order_size] = getMainPendingOrdersInfo(num, main_pending_orders[i]);
    if (order_type == 0) {
      continue;    // 挂单类型没有正确识别,不挂单
    }
    // 寻找跟单账号中币种、类型、价格、数量相同的挂单
    found_pending_order = getTheSamePendigOrdersFromFollowOrders(main_pending_orders[i].Symbol, main_pending_orders[i].Type, order_price, stop_price, order_size, follow_pending_orders);
    if (found_pending_order.length == 0) {
      // 没有找到,跟随挂单
      found_position = getPositionBySymbol(follow_positions, main_pending_orders[i].Symbol);
      trade(num, main_pending_orders[i].Symbol, order_type, -1, stop_price != 0 ? stop_price : order_price, order_size, found_position);
    }
  }
  // 撤单
  for (i = 0; follow_pending_orders && i < follow_pending_orders.length; i++) {
    // 寻找主账号中币种、类型、价格、数量一致的挂单
    found_pending_order = getTheSamePendigOrdersFromMainOrders(num, follow_pending_orders[i].Symbol, follow_pending_orders[i].Type, follow_pending_orders[i].Price, follow_pending_orders[i].StopPrice,
      follow_pending_orders[i].Amount, main_pending_orders);
    if (found_pending_order.length == 0) {
      // 在主账号中没有该挂单,开始撤单
      if (_EnableLogPrint)
        Log(exchanges[num].GetLabel(), ":", follow_pending_orders[i].Symbol, ", ", follow_pending_orders[i].Type, ":主账号没有该挂单,开始撤单.");
      exchanges[num].SetCurrency(follow_pending_orders[i].Symbol);
      exchanges[num].CancelOrder(follow_pending_orders[i].OrderId, follow_pending_orders[i]);
    }
  }
}

// 跟单
function followOrders(num) {
  if (num <= 0) {
    return;
  }
  var main_positions = _Positions[0];
  var main_pending_orders = _PendingOrders[0];
  var follow_positions = _Positions[num];
  var follow_pending_orders = _PendingOrders[num];

  followPositions(num, main_positions, follow_positions);
  followPendingOrders(num, main_pending_orders, follow_pending_orders, follow_positions);
}

// 执行命令
function runCmd() {
  var cmd = GetCommand();
  if (cmd) {
    // 检测交互命令
    Log("接收到的命令:", cmd, "#FF1CAE");
    if (cmd.indexOf("ClearLocalData:") == 0) {
      // 清除本地数据
      var user_num = cmd.replace("ClearLocalData:", "");
      clearUserDataLocal(Number(user_num));
    } else if (cmd.indexOf("SaveLocalData:") == 0) {
      // 保存数据到本地
      saveUserDatasLocal();
    } else if (cmd.indexOf("ClearLog:") == 0) {
      // 清除日志
      var log_reserve = cmd.replace("ClearLog:", "");
      LogReset(Number(log_reserve));
    } else if (cmd.indexOf("ClosePosition:") == 0) {
      // 手动平仓
      var close_cmd = cmd.replace("ClosePosition:", "");
      var index = close_cmd.split(",");
      closePositionByIndex(Number(index[0]), Number(index[1]), Number(index[2]));
    } else if (cmd.indexOf("CancelOrder:") == 0) {
      // 手动撤单
      var cancel_cmd = cmd.replace("CancelOrder:", "");
      var cancel_index = cancel_cmd.split(",");
      cancelOrderByIndex(Number(cancel_index[0]), Number(cancel_index[1]));
    } else if (cmd.indexOf("LogPrint:") == 0) {
      // (部分)日志打印开关
      var log_print_cmd = Number(cmd.replace("LogPrint:", ""));
      if (log_print_cmd == 1) {
        _EnableLogPrint = true;
        Log("已打开(部分)日志打印。");
      } else {
        _EnableLogPrint = false;
        Log("已关闭(部分)日志打印。");
      }
    }
  }
}

// 跟单机器人主函数
function trackOrderRobot() {
  // 获取所有账号的持仓信息和挂单信息
  for (var i = 0; i < exchanges.length; i++) {
    _Positions[i] = getAllPositionFromBinance(i); 
    _PendingOrders[i] = getAllPendingOrders(i);
    [_CurrentAssets[i], _Accounts[i]] = getTotalEquityBinance(i);
    // 跟单
    followOrders(i);
    // 自动移出资产
    autoTransfer(_CurrentAssets[i], 100);
  }
  // 打印状态栏信息
  printLogStatus();
  // 执行命令
  runCmd();
}

// 打印状态栏信息
function printLogStatus() {
  // 打印持仓信息和账户信息
  var table_overview = { type: 'table', title: '策略总览', cols: ['开始时间', '已运行天数', '交易次数', '胜率', '预估月化%', '预估年化%', '策略代写请联系微信'], rows: [] };
  var table_main_position = { type: 'table', title: '主账号持仓', cols: ['序号', '持仓更新时间', '币种', '持仓均价', '方向', '杠杆倍数', '数量', '保证金', '浮动盈亏', '浮动盈亏%'], rows: []};
  var table_main_orders = { type: 'table', title: '主账号挂单', cols: ['序号', '挂单时间', '币种', '类型', '限价价格', '触发价格', '数量', '成交数量'], rows: [] };
  var table_follow_accouts = [];
  var table_follow_positions = [];
  var table_follow_orders = [];
  var i = 0;
  var j = 0;
  var k = 0;
  var serial_number = 1;
  var position_direction = "";
  var position_profit_percent = 0;
  var is_had_position = false;
  var is_had_order = false;

  // 策略总览
  var the_running_days = getDaysFromTimeStamp(_StrategyDatas.start_run_timestamp, Unix());
  var monthly_rate_of_profit = 0;
  var annualized_rate_of_profit = 0;
  if (the_running_days > 1) {
    monthly_rate_of_profit = _ProfitLocal[0] / _InitAsset[0] / the_running_days * 30;
    annualized_rate_of_profit = monthly_rate_of_profit * 12;
  }
  var win_rate = _TradeCount[0] == 0 ? 0 : _TakeProfitCount[0] / _TradeCount[0];
  table_overview.rows.push([_D(_StrategyDatas.start_run_timestamp * 1000), the_running_days, _TradeCount[0], _N(win_rate * 100, 2) + "%",
    _N(monthly_rate_of_profit * 100, 2) + "%", _N(annualized_rate_of_profit * 100, 2) + "%", 'wd1061331106']);

  // 主账号持仓
  if (_Positions.length > 0 && _Positions[0] && _Positions[0].length > 0) {
    for (i = 0; i < _Positions[0].length; i++) {
      for (j = 0; j < _Positions[0][i].length; j++) {
        position_direction = _Positions[0][i][j].Type == PD_LONG ? "多单" : "空单";
        position_profit_percent = _Positions[0][i][j].Profit / _Positions[0][i][j].Margin;
        table_main_position.rows.push([serial_number++, _D(_Positions[0][i][j].UpdateTime), _Positions[0][i][j].Symbol, _N(_Positions[0][i][j].Price, 4), position_direction,
        _N(_Positions[0][i][j].LevelRate, 0), _N(_Positions[0][i][j].Amount, 4), _N(_Positions[0][i][j].Margin, 4), _N(_Positions[0][i][j].Profit, 4), _N(position_profit_percent * 100, 2) + "%"]);
        is_had_position = true;
      }
    }
  }
  if (!is_had_position) {
    table_main_position.rows.push(["-", "-", "无持仓", "-", "-", "-", "-", "-", "-", "-"]);
  }
  // 主账号挂单
  if (_PendingOrders.length > 0 && _PendingOrders[0] && _PendingOrders[0].length > 0) {
    serial_number = 1;
    for (i = 0; i < _PendingOrders[0].length; i++) {
      table_main_orders.rows.push([serial_number++, _D(_PendingOrders[0][i].Time), _PendingOrders[0][i].Symbol, _PendingOrders[0][i].Type, _N(_PendingOrders[0][i].Price, 4),
        _N(_PendingOrders[0][i].StopPrice, 4), _N(_PendingOrders[0][i].Amount, 4), _N(_PendingOrders[0][i].DealAmount, 4)]);
        is_had_order = true;
    }
  }
  if (!is_had_order) {
    table_main_orders.rows.push(["-", "-", "无挂单", "-", "-", "-", "-", "-"]);
  }

  var table_account = { type: 'table', title: '账户资金', cols: ['当前资产', '初始资产', '已移出资产', '可用余额', '冻结余额', '收益', '收益%'], rows: [] };
  var table_position = { type: 'table', title: '持仓情况', cols: ['序号', '币种', '持仓均价', '方向', '杠杆倍数', '数量', '保证金', '浮动盈亏', '浮动盈亏%', '操作'], rows: [] };
  var table_orders = { type: 'table', title: '挂单列表', cols: ['序号', '挂单时间', '币种', '类型', '限价价格', '触发价格', '数量', '成交数量', '操作'], rows: [] };
  var asset_profit = 0;
  var asset_profit_percent = 0;
  for (i = 1; i < exchanges.length; i++) {
    // 跟单账户资金
    asset_profit = _CurrentAssets[i] + _TransferAmount[i - 1] - _InitAsset[i - 1];
    asset_profit_percent = asset_profit / _InitAsset[i - 1];
    table_account.title = exchanges[i].GetLabel() + "资金";
    table_account.rows = [];
    table_account.rows.push([_N(_CurrentAssets[i], 4), _N(_InitAsset[i - 1], 4), _N(_TransferAmount[i - 1], 4), _N(_Accounts[i].Balance, 4), 
      _N(_Accounts[i].FrozenBalance, 4), _N(asset_profit, 4), _N(asset_profit_percent * 100, 2) + "%"]);
    table_follow_accouts.push(JSON.parse(JSON.stringify(table_account)));
    // 跟单账户持仓
    table_position.title = exchanges[i].GetLabel() + "持仓";
    table_position.rows = [];
    is_had_position = false;
    if (_Positions.length > 1 && _Positions[i] && _Positions[i].length > 0) {
      serial_number = 1;
      for (j = 0; j < _Positions[i].length; j++) {
        for (k = 0; k < _Positions[i][j].length; k++) {
          position_direction = _Positions[i][j][k].Type == PD_LONG ? "多单" : "空单";
          position_profit_percent = _Positions[i][j][k].Profit / _Positions[i][j][k].Margin;
          table_position.rows.push([serial_number++, _Positions[i][j][k].Symbol, _N(_Positions[i][j][k].Price, 4), position_direction, _N(_Positions[i][j][k].LevelRate, 0),
            _N(_Positions[i][j][k].Amount, 4), _N(_Positions[i][j][k].Margin, 4), _N(_Positions[i][j][k].Profit, 4), _N(position_profit_percent * 100, 2) + "%", {
              'type': 'button',
              'cmd': "ClosePosition:" + i + "," + j + "," + k,
              'name': '平仓'
              }
            ]);
          is_had_position = true;
        }
      }
    }
    if (!is_had_position) {
      table_position.rows.push(["-", "无持仓", "-", "-", "-", "-", "-", "-", "-", "-"]);
    }
    table_follow_positions.push(JSON.parse(JSON.stringify(table_position)));
    // 跟单账户挂单
    table_orders.title = exchanges[i].GetLabel() + "挂单";
    table_orders.rows = [];
    is_had_order = false;
    if (_PendingOrders.length > 0 && _PendingOrders[i] && _PendingOrders[i].length > 0) {
      serial_number = 1;
      for (j = 0; j < _PendingOrders[i].length; j++) {
        table_orders.rows.push([serial_number++, _D(_PendingOrders[i][j].Time), _PendingOrders[i][j].Symbol, _PendingOrders[i][j].Type, _N(_PendingOrders[i][j].Price, 4),
          _N(_PendingOrders[i][j].StopPrice, 4), _N(_PendingOrders[i][j].Amount, 4), _N(_PendingOrders[i][j].DealAmount, 4), {
          'type': 'button',
          'cmd': "CancelOrder:" + i + "," + j,
          'name': '撤销'
        }
        ]);
        is_had_order = true;
      }
    } 
    if (!is_had_order) {
      table_orders.rows.push(["-", "-", "无挂单", "-", "-", "-", "-", "-", "-"]);
    }
    table_follow_orders.push(JSON.parse(JSON.stringify(table_orders)));
  }

  // 打印表格
  LogStatus('`' + JSON.stringify(table_overview) + '`\n'
    + '`' + JSON.stringify(table_main_position) + '`\n'
    + '`' + JSON.stringify(table_main_orders) + '`\n'
    + '`' + JSON.stringify(table_follow_accouts) + '`\n'
    + '`' + JSON.stringify(table_follow_positions) + '`\n'
    + '`' + JSON.stringify(table_follow_orders) + '`\n');
}

// 设置币安持仓模式
function setBinancePositionSide(num, dual) {
  var ret = null;
  
  ret = exchanges[num].IO("api", "GET", "/fapi/v1/positionSide/dual");
  if (dual != ret.dualSidePosition) {
    ret = exchanges[num].IO("api", "POST", "/fapi/v1/positionSide/dual", "dualSidePosition=" + dual + "&timestamp=" + (UnixNano() / 1000000).toString());
    if (ret && ret.msg == "success") {
      Log(exchanges[num].GetLabel(), dual ? ":已经修改为双向持仓模式." : ":已经修改为单向持仓模式.");
    } else {
      Log(exchanges[num].GetLabel(), dual ? ":设置双向持仓模式失败,请手动设置." : ":设置单向持仓模式失败,请手动设置.");
    }
  }
}

// 设置合约
function setContract() {
  for (var i = 0; i < exchanges.length; i++) {
    exchanges[i].SetContractType("swap");
    // 设置双向持仓模式
    if (i >= 1) {
      setBinancePositionSide(i, true);
    }
  }
}

// 初始化数据
function initDatas() {
  _OrderSize = OrderSize.split(",");
  _FollowOrderSizePercent = FollowOrderSizePercent.split(",");
  _AccountMaxBalance = AccountMaxBalance.split(",");
  if (_OrderSize.length < (exchanges.length - 1) 
    || _FollowOrderSizePercent.length < (exchanges.length - 1)
    || (_AccountMaxBalance.length < (exchanges.length - 1) && _UseAutoTransfer)) {
    throw "下单张数(默认)或者跟单张数百分比或者自动转移资产的参数设置有误!";
  }

  saveStrategyRunTime();
  readUserDataLocal();
  for (var i = 0; i < exchanges.length - 1; i++) {
    _OrderSize[i] = Number(_OrderSize[i]);
    _FollowOrderSizePercent[i] = Number(_FollowOrderSizePercent[i]) / 100;
    _AccountMaxBalance[i] = Number(_AccountMaxBalance[i]);
    _UserStartTime[i] = _UserDatas[i].start_time;
    _InitAsset[i] = _UserDatas[i].init_assets;
    _ProfitLocal[i] = _UserDatas[i].profit_local;
    _TakeProfitCount[i] = _UserDatas[i].take_profit_count;
    _TradeCount[i] = _UserDatas[i].trade_count;
    _TransferAmount[i] = _UserDatas[i].transfer_amount;
  }

  getBinanceExchangeInfo();
}

// main
function main() {
  setContract();
  initDatas();
  while (true) {
    trackOrderRobot();
    Sleep(_Interval);
  }
}

More